1. Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji OLIWIA w Szczecinie wyłącznie drogą pisemną na adres: Fundacja OLIWIA, ul. Św. Jakuba 4, 70-543 Szczecin. Inne formy próśb nie będą rozpatrywane.

   
 2. Fundacja rozpatruje prośby o pomoc wyłącznie od osób, które dostarczą komplet wymaganych dokumentów.
 3. Za komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc uznaje się:
  1. prośbę z opisem sytuacji rodziny z odręcznym podpisem rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz telefonem kontaktowym;
  2.  oryginał zaświadczenia o dochodach obojga rodziców za ostatnie 3 miesiące- OPINIA Z PCPR lub z MOPR (z uwzględnieniem wszystkich dochodów tzn. wynagrodzenia i ich wszystkie składowe, zasiłki, renty, emerytury, alimenty i inne) oraz oświadczeniem o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku ewentualnych zajęć komorniczych dotyczących otrzymywanych dochodów Fundacja prosi o wskazanie tej okoliczności.
  3. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub osoby ubiegającej się o wsparcie;
  4. oryginał zaświadczenia lekarskiego (z ostatnich 3 m-cy) o stanie zdrowia dziecka lub osoby ubiegającej się o wsparcie;
  5. podpisane oświadczenie zgody o przetwarzaniu danych osobowych oraz dysponowania wizerunkiem (fotografią - dołączoną do dokumentów) – wyłącznie w celach związanych ze wsparciem i poszukiwaniem dalszego wsparcia;
 4. Prawo do ubiegania się o pomoc Fundacji przysługuje rodzinie, w której dochód netto (uwzględniający wszelkie źródła dochodów) na osobę nie przekracza kwoty 1300 zł netto,
 5. Gdy wnioskujący ubiega się o niżej wymienioną pomoc należy dołączyć następujące dokumenty:
   
  1. Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym:
   • zaświadczenie kwalifikujące dziecko na turnus rehabilitacyjny z informacją o terminie i kosztach leczenia;
   • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o wysokości dofinansowania przyznanego dziecku do wyżej wymienionego turnusu.
  2. Dofinansowanie rehabilitacji indywidualnej:
   • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia z informacją o potrzebie rehabilitacji indywidualnej;
   • zlecenie lekarskie lub magistra z zakresu fizjoterapii z zaznaczeniem częstotliwości ilości i rodzaju niezbędnych zabiegów.
   • Dofinansowanie sprzętu medycznego (sprzęt rehabilitacyjny, aparaty słuchowe, okulary korekcyjne, sprzęt ortopedyczny, protezy, leki):
    - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka z informacją o potrzebie zakupu danego sprzętu medycznego;
    - wstępny kosztorys sprzętu;
    - pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia i z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją, czy wyżej wymienione instytucje dofinansowują zakup sprzętu, jeżeli tak to w jakiej kwocie.
 6. Podopieczni Fundacji mogą ubiegać się o pomoc przy zakupie leków, środków pomocniczych i higienicznych na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez lekarza prowadzącego.
 7. Pomoc materialna na rzecz Podopiecznego udzielana jest poprzez:
   
  1. zasilenie subkonta założonego przy organizacji pożytku publicznego,
  2. refundację faktury lub części faktury wystawionej na cel zgodny ze złożoną prośbą; faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku. Refundacja środków finansowych następuje wyłącznie na konto danego ośrodka/rehabilitanta/zakładu/sklepu medycznego na podstawie oryginału faktury wystawionej na Fundację z dopiskiem t.j. imię i nazwisko dziecka dla którego przeznaczone jest  dofinansowanie i sprecyzowaniem czego dotyczy dofinansowanie: turnus/rehabilitacja/sprzęt medyczny.
 8. Fundacja pokrywa należności wynikające z wystawionej faktury wyłącznie do kwoty wcześniej uzgodnionej z Podopiecznym.
 9. Po przesłaniu wyżej wymienionych dokumentów wniosek jest rejestrowany w Ewidencji Podopiecznych Fundacji.
 10. Jeżeli prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie Fundacja skontaktuje się z wnioskodawcą.
 11. Zarząd Fundacji ma prawo sprawdzenia, czy Podopieczny prawidłowo wykorzystał dofinansowanie.
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji www.fundacjaoliwia.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2011 r.

     

WAŻNE: O WSPARCIE MOŻNA UBIEGAĆ SIE 1 RAZ W ROKU PO DOSTARCZENIU KOMPLETU DOKUMENTÓW   (KAŻDORAZOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZDJĘCIE I ZGODĘ )


  Zatwierdzono: Zarząd Fundacji OLIWIA

projektowanie stron internetowych szczecin
Fundacja Oliwia ul. Św. Jakuba 4 , 70-543 Szczecin / fb.com/fundacjaoliwia