Regulamin przyznawania pomocy przez Fundację OLIWIA

 

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

 1. Fundacja Oliwia, zwana dalej Fundacją - udziela pomocy osobom i rodzinom w celu umożliwienia przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości; w szczególności Fundacja udziela pomocy z powodu:niepełnosprawności, długotrwałej lub nieuleczalnej choroby, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej,sieroctwa,przysposobienia dzieci chorych i/lub z orzeczoną niepełnosprawnością.
 2. Zgodnie z Statutem podopiecznymi Fundacji, którym może zostać udzielona pomoc, są: 
  1. dzieci i młodzież do 18 roku życia, 
  2. w wyjątkowych przypadkach osoby pełnoletnie.
 3. Prawo do ubiegania się o pomoc w Fundacji przysługuje osobom i rodzinom, dla których dochód netto (uwzględniający wszelkie źródła dochodów) w rodzinie na jednego jej członka nie przekracza kwoty 1500 zł netto miesięcznie. 
 4. Do dochodu nie wlicza się: zasiłków celowych, świadczeń jednorazowych, świadczeń w naturze, pomocy materialnej uzyskanej z innej organizacji non-profit, nieodpłatnych świadczeń opiekuńczych, pomocy rzeczowej, posiłków, świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+”.
 5. Występowanie jednej z powyższych okoliczności w punkcie 4 równocześnie z kryterium dochodowym wskazanym w punkcie 3 powyżej jest warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc w Fundacji.
 6. Zarząd Fundacji jest uprawniony w szczególnych przypadkach, do udzielenia wsparcia również w sytuacji, gdy dochód netto przekracza kwotę wskazaną w pkt 3 Regulaminu. 
 7. Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy muszą być kierowane do Fundacji OLIWIA w Szczecinie wyłącznie drogą pisemną na adres siedziby: Fundacja OLIWIA, ul. Św. Jakuba 4 , 70-543 Szczecin. Istnieje możliwość przesłania wniosku oraz skanu dokumentów  na  adres mailowy Fundacji: kontakt@fundacjaoliwia.pl, pod warunkiem późniejszego dostarczenia oryginałów tych dokumentów do siedziby Fundacji. Inne formy wniosków nie będą rozpatrywane.

 

Fundacja rozpatruje wnioski o pomoc wyłącznie od osób, które dostarczą komplet wymaganych dokumentów. 

 1. Za komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc uznaje się przedłożenie łącznie:
  1. Wniosku o udzielenie wsparcia wraz opisem sytuacji rodziny i osoby potrzebującej; wniosek musi być opatrzony podpisem rodziców/opiekunów prawnych, adresem e-mail oraz telefonem kontaktowym;
  2. Zaświadczeń o dochodach rodziców/opiekunów prawnych za ostatnie 3 miesiące (z uwzględnieniem wszystkich dochodów tzn. wynagrodzenia i ich wszystkie składowe, zasiłki, renty, emerytury, alimenty i inne), zaświadczenia  o statusie osoby bezrobotnej lub zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków oraz oświadczeniem o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; w przypadku ewentualnych zajęć komorniczych dotyczących otrzymywanych dochodów Fundacja prosi o wskazanie tej okoliczności.
  3. decyzji potwierdzającej korzystanie z pomocy ośrodka pomocy społecznej (o ile została wydana),
  4. orzeczenia o niepełnosprawności osoby ubiegającej się o wsparcie (o ile zostało wydane);
  5. aktualnego zaświadczenia (nie starszego niż 3 miesiące) o stanie zdrowia dziecka lub osoby ubiegającej się o wsparcie;
  6. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dysponowania wizerunkiem (fotografią) podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym.

Gdy Wnioskodawca ubiega się o niżej wymienione wsparcie do wniosku należy dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:    

 

Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym:              

 - zaświadczenie kwalifikujące na turnus rehabilitacyjny z informacją o terminie i kosztach leczenia;

- zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o wysokości dofinansowania przyznanego do wyżej   wymienionego turnusu.

 

Dofinansowanie rehabilitacji indywidualnej:

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z informacją o potrzebie rehabilitacji indywidualnej;

- zlecenie lekarskie lub fizjoterapeuty z zaznaczeniem częstotliwości, ilości i rodzaju niezbędnych zabiegów.

 

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (sprzęt rehabilitacyjny, aparaty słuchowe, okulary korekcyjne, sprzęt ortopedyczny, protezy): 

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z informacją o potrzebie zakupu danego sprzętu medycznego;

- wstępny kosztorys sprzętu;

- pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia i z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją, czy wyżej wymienione instytucje dofinansowują zakup sprzętu, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie.

 

Dofinansowanie zakupu leków lub materiałów medycznych, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych:

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z informacją o potrzebie zakupu danego materiału/leku

 1. Pomoc materialna udzielana jest w formie:
  1. zasilenia subkonta - osoby pełnoletniej objętej wsparciem lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej - założonego przy organizacji pożytku publicznego,
  2. refundację faktury lub części faktury wystawionej na cel zgodny ze złożonym wnioskiem o wsparcie; faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku. Refundacja środków finansowych następuje wyłącznie  na konto  danego  ośrodka rehabilitacji/rehabilitanta/sklepu medycznego/hurtowni na podstawie oryginału faktury wystawionej na Fundację z dopiskiem danych osobowych - t.j. imię i nazwisko osoby wpieranej oraz sprecyzowaniem formy wsparcia: „turnus / rehabilitacja/sprzęt medyczny.”
 2. Decyzje w sprawach dotyczących udzielania pomocy podejmuje Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Decyzje o udzieleniu pomocy podejmowane są w formie adnotacji na wniosku.
 4. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, choćby częściowo, Fundacja skontaktuje się z Wnioskodawcą.
 5. Zarząd Fundacji ma prawo kontroli prawidłowości wykorzystania wsparcia finansowego.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia pomocy, pomimo iż osoba ubiegająca się o pomoc spełnia wszelkie warunki przewidziane statutem i Regulaminem.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji: www.fundacjaoliwia.pl
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021 roku.

 

Zatwierdzono: Zarząd Fundacji OLIWIA

projektowanie stron internetowych szczecin
Fundacja Oliwia ul. Św. Jakuba 4 , 70-543 Szczecin / fb.com/fundacjaoliwia