Czy bierzesz udział w akcjach charytatywnych?

92 %

Tak

6 %

Nie

2 %

Nie mam zdania

Oddano głosów 97 2010-12-03 - 2012-12-17

Fundacja OLIWIA Organizacją Pożytku Publicznego!

Fundacja OLIWIA została powołana w Szczecinie w 2010 roku. Jej celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, szczególnie biednym i chorym dzieciom.


 
Fundacja OLIWIA skupia ludzi dobrej woli chcących pomagać innym. Pragnie budować most między potrzebującymi, którzy nie zawsze potrafią sobie poradzić z problemami otaczającego ich świata, a tymi którzy są gotowi pomagać.

ZARZĄD FUNDACJI

 • Małgorzata Drelichowska
  Prezes Zarządu Fundacji

 

RADA FUNDACJI

 • Zdzisława Czeremcha
 • Stefan Mazurkiewicz
 • Agnieszka KubiakFundacja wpisana w dniu 07.07.2010. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000360447
REGON Fundacji: 320889448NIP: 852 257 82 39


Konta Fundacji: BRE BANK SA

 • 89114011370000244060001001 PLN
 • 62114011370000244060001002 USD
 • 35114011370000244060001003 EUR

 

CELE STATUTOWE FUNDACJI:

 

 1. Inicjowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę i promocję zdrowia oraz leczenia uzależnień;
 2. Rozwijanie wszechstronnej działalności na rzecz placówek medycznych poradnictwa zdrowotnego oraz hospitalizacji;
 3. Wspieranie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 4. Wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. Poprawę warunków w zakresie diagnostyki i terapii chorób oraz uzależnień;
 7. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie zdrowotnym;
 8. Zwiększenie dostępności najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych dla oczekujących na leczenie chorych i uzależnionych;
 9. Inicjowanie i promowanie działań profilaktycznych;
 10. Szkolenie kadr specjalistycznych;
 11. Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego;
 12. Wspieranie działań na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a także wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. Inicjowanie działań na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 14. Wspieranie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 15. Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji;
 16. Upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Fundacji w kraju i za granicą
 17. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa oraz społeczna inwalidów.
Pomoc potrzebującym dzieciom
1% dla Fundacji Oliwia 2017 rok
projektowanie stron internetowych szczecin
Fundacja Oliwia ul. Św. Jakuba 4 , 70-543 Szczecin / fb.com/fundacjaoliwia